بررسی مفهوم ایزدبانوی خراسان در متون دوران میانه

بررسی مفهوم ایزدبانوی خراسان در متون دوران میانه

بررسی مفهوم ایزدبانوی خراسان در متون دوران میانه

در این پژوهش سرزمین خراسان از ورای متونِ به جای مانده از دوران میانه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تأثیر فرهنگی عمیق سرزمین خراسان بر فرهنگ، زبان و ادب پارسی، کنکاش در متن های کهن که به این سرزمین پرداخته اند

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;