خالق تلسکوپ را پیدا کنید!/ تلسکوپ چطور آسمان ها را شکافت؟ // همراه تاریخ


نخستین مدارک استفاده از تلسکوپ مربوط به تلسکوپ شکستی (Refracting Telescope) است که در سال ۱۶۰۸ در هلند پدیدار شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید